• การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทศไทย (วว.) พ.ศ. 2561-2564”
  • ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 
  • ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอด เทคโนธานี สถาบัน วว.