1. แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 2. แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 4. แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ [สภาเกษตรกรแห่งชาติ]

 5. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 6. ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

 7. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 8. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 9. รายละเอียดการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 10. แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 11. แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 12. แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 13. แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

 14. (ร่างฉบับย่อ) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

 15. แผนปฎิบัติงานและแผนงบประมาณ อ.ส.ค.ประจำปี ๒๕๕๙

 16. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร

 17. ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 18. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง

 19. แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔)

 20. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ (.PPT)

 21. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 22. ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

 23. (ร่าง) ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 24. โปรแกรมยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

 25. ยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

 26. แผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 27. แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

 28. งานขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 29. Value Chain การเกษตรไทย