1. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

 2. แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานการพัฒนามวยไทยอาชีพ

 3. รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์กีฬาเป้าหมาย

 4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ (INTA) (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ (INTA) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับสมบูรณ์)

 6. แผนฟื้นฟูฟุตบอลแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕) THE NATIONAL FOOTBALL RESTORATION PLAN 2013-2022

 7. วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาการกีฬา Sports Science in Sports Development.

 8. แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตงานการพัฒนากีฬามวยไทยอาชีพ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๗)

 9. หลักสูตรมาตรฐานศิลปะมวยไทย (๙ ขั้น)

 10. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 11. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับสมบูรณ์)

 12. ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามวยไทยแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับรวมเล่ม).zip