1. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑)

 3. แผนยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) สร้างรากฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

 4. แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑

 5. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖

 6. แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

 7. แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

 9. แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

 10. แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน SMEs ไทย ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 11. มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และแนวทางปฏิบัติ

 12. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของการประปาส่วนภูมิภาค