1. แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับ)

 2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ไฟล์ .zip)

 3. บทสัมภาษณ์ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

 4. ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย

 5. นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย

 6. เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย

 7. โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย

 8. ภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย

 9. การพัฒนาพื้นที่ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

 10. Singapore Strategic Innovation_Smart City 2030

 11. เครื่องมือทำการประมง และการใช้แรงงานในเรือ เพื่อก้าวสู่การทำประมงอย่างยั่งยืนในยค Thailand ๔.๐

 12. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 13. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก ตามแผนฯ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ

 14. เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของ ASEAN

 15. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

 16. สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

 17. กรอบแนวทางสำคัญของแผนชาติระยะ ๒๐ ปี

 18. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals (SDG) และแผนฯ 12

 19. Sustainable Development Goals: SDGs

 20. คำแถลงนโยบายของรัฐมนตรี

 21. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๐ ปี

 22. ร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖

 23. พิมพ์เขียว ไทยแลนด์ 4.0

 24. แนวคิดการพัฒนาประเทศไทย 4.0

 25. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 26. แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๙)

 27. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 28. แผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ พศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 29. ร่างเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติ

 30. Thailand ๔.๐ โมเดลการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 31. (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

 32. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับจริง)

 33. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทย ด้วยการวิจัยไอที

 34. การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน ระดับชาติสู่ระดับจังหวัด  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 35. การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ (Strategic Management in the Public Sector)

 36. คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

 37. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี

 38. แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

 39. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓

 40. อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐

 41. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)