1. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 2. ร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 3. ร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราด พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 4. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอำเภอคลองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

 5. แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

 6. ร่างแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญานสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)

 7. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 8. ผลสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การสาธารณสุขทางทะเลแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

 9. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓

 10. (ร่างฉบับสมบูรณ์) แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

 11. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล BCNS

 12. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อค้นหาตำแหน่งและจุดยืน

 13. แบบฟอร์มการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาความจำเป็นด้านบุคลากร

 14. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (.Doc)

 15. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประเทศไทยยุค ๔.0

 16. ยุทธศาสตร์สําคัญในการส่งเสริมป้องกันโรค

 17. Prevention & Promotion

 18. Thailand ๔.๐ (ด้านสาธารณสุข)

 19. ความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health  Literacy)

 20. HRH transformation

 21. ตัวอย่างแผนงานเพื่อการขั่บเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ ๖

 22. การจัดทำตัวชี้วัด

 23. ร่างที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์

 24. ร่างแผนยุทธศาสตร์ วพบ สวรรค์ประชารักษ์

 25. จุดยืนวพบ สวรรค์ประชารักษ์

 26. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

 27. ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอรัญประเทศ

 28. แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี

 29. ร่างฉบับสมบูรณ์แผนเมตตาประชารักษ์

 30. ร่างแผนยุทธศาสตร์รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง

 31. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี

 32. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

 33. จุดยืนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

 34. แบบฟอร์มการจัดทำแผน ๒๒ ขั้นตอน (.Doc)

 35. ทิศทางแผน ๒๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข

 36. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 37. แผนยุทธ รพ.สงฆ์

 38. การจัดทำแผนความเสี่ยง รพ.หนองบัวลำภู

 39. การจัดการความเสี่ยง รพ.สวรรค์ประชารักษ์

 40. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

 41. แผน HRDP รพ.หนองบัวลำภู

 42. ตัวอย่าง KPI รพ.หนองบัวลำภู

 43. bcnsr

 44. ร่างแผนยุทธศาสตร์ วพบ.สระบุรี

 45. แบบฟอร์มแฟ้มตัวชี้วัด

 46. ร่างเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติ

 47. ตัวอย่าง แผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ วพบ.สระบุรี

 48. แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข

 49. SAT  (สุรินทร์ Public Health)

 50. แบบฟอร์มการออกใบคำขอให้แก้ไข  (Strategic Corrective Action Request : SCAR)

 51. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลควนขนุน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 52. เกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

 53. แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

 54. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 55. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษณ์

 56. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

 57. การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ.)  District Health System (DHS)

 58. ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 59. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)

 60. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) มติคณะรัฐมนตรี

 61. ROADMAP การเตรียมความพร้อม ป้องก้น และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

 62. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 63. พัฒนาการสำคัญของ การสร้างเสริมสุขภาพ

 64. ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน (จุดยืน วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข)

 65. Thai medicine การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ

 66. สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข

 67. แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

 68. การทบทวนวรรณกรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 69. เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล JCI

 70. มาตรฐาน HA มาตรฐานพยาบาล และ Magnet Hospital

 71. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 72. HA และการกำกับคุณภาพ มาตรฐานการบริการ

 73. HA UPDATE 2016 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 74. HA UPDATE 2017 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๘

 75. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)