ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลา

44  ระบบบริหารสมรรถนะบุคลากร  สถาบันจิตเวชและเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  มกราคม พ.ศ. 2548
45  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
46  การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2548
47  การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข  กุมภาพันธ์ - ธันวาคม พ.ศ.2548
48  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  กรมทรัพยากรน้ำ  ธันวาคม  พ.ศ. 2548
49  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  บริษัทไปรษณีย์ไทย  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
50  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขานุการ  กรมอุตุนิยมวิทยา  ธันวาคม พ.ศ. 2548
51  แผนยุทธศาสตร์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ศูนย์นเรนทร  สิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2549
52  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤษภาคม-เมษายน พ.ศ. 2550
53 แผนยุทธศาสตร์แรงงานต่างด้าว สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกกิจและสังคมแห่งชาติ(ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ตุลาคม พ.ศ. 2548
54 การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  มีนาคม พ.ศ.2548 - 2551
55 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  สิงหาคม พ.ศ. 2548
56 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม พ.ศ. 2548
57 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี  พฤษภาคม พ.ศ. 2550
58 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง  เมษายน พ.ศ. 2550
59 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม พฤศจิกายน พ.ศ.2550-2251
60 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - 2551
61 ตัวชี้วัดระดับบุคคล  สำนักงานกิจการเด็ก สตรี  และครอบครัว  กรกฎาคม พ.ศ. 2550
62 พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดชลบุรี สิงหาคม พ.ศ. 2548
63 แผนที่ยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดพิจิตร  กรกฎาคม พ.ศ. 2549
64 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดยะลา กันยายน พ.ศ.  2549
65  แผนที่ยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดอ่างทอง  พฤษภาคม พ.ศ. 2550
66 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดกระบี่ กรกฎาคม พ.ศ. 2551
67 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรกฎาคม พ.ศ. 2548
68 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา  เมษายน พ.ศ. 2549
69 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุตรดิตถ์ มิถุนายน พ.ศ. 2550
70  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. สงขลา  กันยายน พ.ศ. 2550
71 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. พะเยา  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
72 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชัยนาท  ตุลาคม พ.ศ. 2550
73 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. จันทบุรี  สิงหาคม พ.ศ.2551
74 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. ชลบุรี  กันยายน พ.ศ.  2551
75 จัดทำงานวิจัยรายงานสถานการณ์ทางสังคม และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมของจ.กระบี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่  สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2551
76 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
77 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติและแผนการปฏิบัติการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ กันยายน- มกราคม พ.ศ. 2552
78 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการจัดการความรู้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2552
79  การพัฒนาการบริหารการจัดกลยุทธศาสตร์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทย  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ธันวาคม พ.ศ. 2551
80  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฟุตบอลอาชีพแห่งชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
81  การพัฒนาการบริหารการจัดการยุทธศาสตร์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ระยะที่ 2  การกีฬาแห่งประเทศไทย  พฤศจิกายน พ.ศ.2552
82  จัดทำตัวชี้วัดและประเมินผลการพัฒนากีฬาอาชีพ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กุมภาพันธ์ -พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
83  การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแฟ้มตัวชี้วัดของฝ่ายและสำนัก และการจัดทำตัวชี้วัด  การกีฬาแห่งประเทศไทย  พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553
84  นโยบาย กลไก และมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  มิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2553
85  ติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพทั้งระบบและการจัดการความเสี่ยงการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพทั้งระบบ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  มิถุนายน พ.ศ. 2553
86  ทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนกีฬามวย  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กรกฎาคม -พฤศจิกายน พ.ศ. 2553