ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลา

1  ระบบบริหารสมรรถนะบุคลากร  สถาบันจิตเวชและเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  มกราคม พ.ศ. 2548
2  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
3  การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2548
4  การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข  กุมภาพันธ์ - ธันวาคม พ.ศ.2548
5  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  กรมทรัพยากรน้ำ  ธันวาคม  พ.ศ. 2548
6  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  บริษัทไปรษณีย์ไทย  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
7  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขานุการ  กรมอุตุนิยมวิทยา  ธันวาคม พ.ศ. 2548
8  แผนยุทธศาสตร์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ศูนย์นเรนทร  สิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2549
9  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤษภาคม-เมษายน พ.ศ. 2550
10 แผนยุทธศาสตร์แรงงานต่างด้าว สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกกิจและสังคมแห่งชาติ(ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ตุลาคม พ.ศ. 2548
11 การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  มีนาคม พ.ศ.2548 - 2551
12 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  สิงหาคม พ.ศ. 2548
13 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม พ.ศ. 2548
14 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี  พฤษภาคม พ.ศ. 2550
15 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง  เมษายน พ.ศ. 2550
16 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม พฤศจิกายน พ.ศ.2550-2251
17 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - 2551
18 ตัวชี้วัดระดับบุคคล  สำนักงานกิจการเด็ก สตรี  และครอบครัว  กรกฎาคม พ.ศ. 2550
19 พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดชลบุรี สิงหาคม พ.ศ. 2548
20 แผนที่ยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดพิจิตร  กรกฎาคม พ.ศ. 2549
21 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดยะลา กันยายน พ.ศ.  2549
22  แผนที่ยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดอ่างทอง  พฤษภาคม พ.ศ. 2550
23 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดกระบี่ กรกฎาคม พ.ศ. 2551
24 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรกฎาคม พ.ศ. 2548
25 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา  เมษายน พ.ศ. 2549
26 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุตรดิตถ์ มิถุนายน พ.ศ. 2550
27  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. สงขลา  กันยายน พ.ศ. 2550
28 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. พะเยา  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
29 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชัยนาท  ตุลาคม พ.ศ. 2550
30 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. จันทบุรี  สิงหาคม พ.ศ.2551
31 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. ชลบุรี  กันยายน พ.ศ.  2551
32 จัดทำงานวิจัยรายงานสถานการณ์ทางสังคม และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมของจ.กระบี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่  สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2551
33 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
34 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติและแผนการปฏิบัติการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ กันยายน- มกราคม พ.ศ. 2552
35 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการจัดการความรู้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2552
36  การพัฒนาการบริหารการจัดกลยุทธศาสตร์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทย  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ธันวาคม พ.ศ. 2551
37  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฟุตบอลอาชีพแห่งชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
38  การพัฒนาการบริหารการจัดการยุทธศาสตร์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ระยะที่ 2  การกีฬาแห่งประเทศไทย  พฤศจิกายน พ.ศ.2552
39  จัดทำตัวชี้วัดและประเมินผลการพัฒนากีฬาอาชีพ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กุมภาพันธ์ -พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
40  การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแฟ้มตัวชี้วัดของฝ่ายและสำนัก และการจัดทำตัวชี้วัด  การกีฬาแห่งประเทศไทย  พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553
41  นโยบาย กลไก และมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  มิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2553
42  ติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพทั้งระบบและการจัดการความเสี่ยงการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพทั้งระบบ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  มิถุนายน พ.ศ. 2553
43  ทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนกีฬามวย  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กรกฎาคม -พฤศจิกายน พ.ศ. 2553