เลือกหมวดหมู่ เพื่อดาวน์โหลด


cat

 1. แผนยุทธศาสตร์ BSQM Group company limited

 2. การบริหารและการพัฒนาองค์กร

 3. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 4. องค์ความรู้พิเศษ

 5. หมวดหมู่คุณธรรมจริยธรรม

 6. หมวดหมู่ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 7. หมวดหมู่ความรู้ระบบบริหารราชการ จังหวัดชายแดนใต้ ยุค 4.0

 8. หมวดหมู่ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ

 9. หมวดหมู่ความรู้ด้านการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น

 10. หมวดหมู่ความรู้ด้านการสาธารณสุข

 11. หมวดหมู่ความรู้ด้านการเกษตร

 12. หมวดหมู่ความรู้ด้านพุทธศาสตร์

 13. หมวดหมู่ความรู้ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 14. หมวดหมู่ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 15. หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

 16. หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา

 17. หมวดหมู่ความรู้ด้านระบบคุณภาพ

 18. หมวดหมู่ความรู้ความเป็นเลิศในระดับโลก

 19. หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 20. หมวดหมู่ความรู้ด้านการค้าการลงทุน

 21. หมวดหมู่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิทัล

 22. หมวดหมู่ความรู้ด้านการคมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์

 23. หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการด้านการตลาดและการบริการ

 24. หมวดหมู่ความรู้ด้านการศึกษา

 25. หมวดหมู่ความรู้ด้านกระทรวงแรงงาน

 26. หมวดหมู่ความรู้ด้านกระทรวงพลังงาน

 27. หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปและยุทธศาสตร์ประเทศในประชาคมอาเซียน

 28. World vision and Strategic plan

 29. หมวดหมู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จากต่างประเทศ

 30. หมวดหมู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพ จากต่างประเทศ

 31. หมวดหมู่การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

 32. หมวดหมู่การบริหารจัดการความรู้

 33. หมวดหมู่การบริหารจัดการความเสี่ยง

 34. หมวดหมู่ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 35. หมวดหมู่ด้านบริหารการเงิน

 36. หมวดหมู่ด้านธรรมาภิบาล

 37. หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

 38. หมวดหมู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 39. หมวดหมู่ความรู้ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรภาครัฐ เอกชนและการพัฒนาประเทศ