ดาวน์โหลด

cat

1.แผนยุทธศาสตร์ BSQM Group company limited

2.การบริหารและการพัฒนาองค์กร

3.เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

4.องค์ความรู้พิเศษ

5.หมวดหมู่คุณธรรมจริยธรรม

6.หมวดหมู่ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

7.หมวดหมู่ความรู้ระบบบริหารราชการ จังหวัดชายแดนใต้ ยุค 4.0

8.หมวดหมู่ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ

9.หมวดหมู่ความรู้ด้านการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น

10.หมวดหมู่ความรู้ด้านการสาธารณสุข

11.หมวดหมู่ความรู้ด้านการเกษตร

12.หมวดหมู่ความรู้ด้านพุทธศาสตร์

13.หมวดหมู่ความรู้ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14.หมวดหมู่ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

15.หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

16.หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา

17.หมวดหมู่ความรู้ด้านระบบคุณภาพ

18.หมวดหมู่ความรู้ความเป็นเลิศในระดับโลก

19.หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

20.หมวดหมู่ความรู้ด้านการค้าการลงทุน

21.หมวดหมู่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิทัล 

22.หมวดหมู่ความรู้ด้านการคมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์ 

23.หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการด้านการตลาดและการบริการ 

24.หมวดหมู่ความรู้ด้านการศึกษา

25.หมวดหมู่ความรู้ด้านกระทรวงแรงงาน

26.หมวดหมู่ความรู้ด้านกระทรวงพลังงาน

27.หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปและยุทธศาสตร์ประเทศในประชาคมอาเซียน

28.World vision and Strategic plan

29.หมวดหมู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จากต่างประเทศ

30.หมวดหมู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพ จากต่างประเทศ

31.หมวดหมู่การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

32.หมวดหมู่การบริหารจัดการความรู้

33.หมวดหมู่การบริหารจัดการความเสี่ยง

34.หมวดหมู่ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

35.หมวดหมู่ด้านบริหารการเงิน

36.หมวดหมู่ด้านธรรมาภิบาล

37.หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

38.หมวดหมู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39.หมวดหมู่ความรู้ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรภาครัฐ เอกชนและการพัฒนาประเทศ